Privacyregeling

Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6 januari 2020

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Work-Sjop V.O.F. en Work-Sjop B.V.

Postadres: Meester Beumersstraat 50, 5986 CE, Beringe

avg@work-sjop.nl

Het gebruik van persoonsgegevens Work-Sjop V.O.F/B.V. in deze verklaring handelend onder de naam Work-Sjop.

Work-Sjop verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Work-Sjop verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Pasfoto voor gebruik CV
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • CV
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Ziekmeldingen alleen traject/ werk gerelateerd
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie (Informatie die u met ons deelt via brieven, e-mails, chat, telefoongesprekken en sociale media)
 • IP Adres

Doeleinden

Work-Sjop verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het klantenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bieden van begeleiding en ondersteuning op maat;
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • Ondersteunen/begeleiding bieden bij het zelfstandig leven en wonen gekoppeld aan een hulpvraag
 • Het verzorgen van cursus(onderdelen) “Brug naar werk”
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;
 • Benchmarking;
 • Aanmelden bij beroepskeuzetest/ opleidingen/ participatiecertificaat;
 • Facturering;
 • Marketing;
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Work-Sjop hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;
 • De bescherming van haar financiële belangen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Toegang tot de persoonsgegevens

Medewerkers van Work-Sjop hebben uitsluitend toegang tot de persoonsgegevens en de bevoegdheid tot verwerking van persoonsgegevens voor zover dit voortvloeit uit de aan hun opgedragen taken en werkzaamheden.

Onze medewerkers zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Work-Sjop persoonsgegevens uitwisselen. Work-Sjop kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers.

In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Work-Sjop aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Work-Sjop zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Work-Sjop zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Work-Sjop zal bij beëindiging van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst alle tot de persoon van de klant te herleiden gegevens, data en/of resultaten 2 jaar na beëindiging van de dienstverlening aan de klant verwijderen.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Work-Sjop zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.(7 jaar)

Wanneer we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, zullen we deze veilig verwijderen of vernietigen.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Work-Sjop passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Profilering

Wij maken gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en zodat wij aan opdrachtgevers terugkoppelingen en advies kunnen geven door middel van rapportages.

Daarnaast combineren wij de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals de website en app, om u gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

Uw rechten

U heeft het recht om Work-Sjop een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Indien u dat wenst kan het wel betekenen dat bij een toekomstige nieuw traject/ samenwerking tijd moet worden besteed aan het verzamelen van de benodigde intake gegevens en historie.

Ook kunt u Work-Sjop verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Postadres: Work-Sjop

Meester Beumersstraat 50, 5986 CE, Beringe

info@work-sjop.nl

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van uw verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Work-Sjop, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Work-Sjop sluit dan ook iedere aansprakelijkheid bij het gebruik van websites van derden uit.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 juli 2019.

Work-Sjop kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.